วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียน


1. สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat  ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน(ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันเป็นคนเวียดนาม ชื่อ นาย Le Luong Minh มีวาระดำรงตำแหน่ง ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2013 ถึง 2017อนึ่ง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เคยทำหน้าที่นี้ในระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 


2. สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา “ความร่วมมือกับอาเซียน” http://www.bic.moe.go.th/th/index.php  March27, 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น