วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ท่องโลกอาเซียน 5

ท่องโลกอาเซียน 4

ท่องโลกอาเซียน 1

ท่องโลกอาเซียน 3

ท่องโลกอาเซียน 2

ประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียน


1. สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat  ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน(ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันเป็นคนเวียดนาม ชื่อ นาย Le Luong Minh มีวาระดำรงตำแหน่ง ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2013 ถึง 2017อนึ่ง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เคยทำหน้าที่นี้ในระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 


2. สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา “ความร่วมมือกับอาเซียน” http://www.bic.moe.go.th/th/index.php  March27, 2011

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน


นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 
      
การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมในระดับสูงสุด   เพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทำเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration)  ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น 
      

ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะด้าน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น

กำเนิดอาเซียน

     

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีผู้แทนจาก 5 ประเทศร่วมลงนามในปฏิญญา ประกอบด้วย


1.นายอาดัม  มาลิก(รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
3. นายนาซิโซ  รามอส(รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) 
4. นายเอส  ราชารัตนัม(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์

5. พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์(รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม
(เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527)   เวียดนาม(วันที่ 28 ก.ค. 2538)  ลาว พม่า(วันที่ 23 ก.ค. 2540) และกัมพูชา(วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลำดับ
จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี้  จำนวน 10 ประเทศ

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริการ ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นโยบายหลักกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ๕ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 

นโยบายที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘


นโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกำลังคน

นโยบายที่ ๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน

นโยบายที่ ๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทักทาย


สวัสดีทุกท่านค่ะ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ASEAN STUDIES ของวิทยาลัยชุมชนพังงา ท่านสามารถเลือกศึกษาหัวเรื่องต่างๆ ที่จัดไว้ให้ตามความสนใจและหากมีข้อเสนอแนะ-ความคิดเห็นใดๆ ทางผู้จัดทำยินดีรับฟังด้วยความขอบคุณค่ะ


หากท่านสนใจเรียนรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของ ASEAN ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการ  สามารถเข้าเว็บไซต์โดยตรงได้ที่นี่   หรือหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมอาจไปที่เว็บไซต์  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,  หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นอกจากนี้ก็ยังมีสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจมากๆ อีกด้วยค่ะ